Pisanie prac przejściowych

 

Jedną z form sprawdzenia wiedzy studenta jest zlecenie przygotowania pracy przejściowej. Jej celem jest skupienie się na zagadnieniu, problemie, który będzie możliwie dokładnie przeanalizowany, zinterpretowany i wyłożony przez piszącego.

W przypadku prac inżynierskich ogromne znaczenie ma więc zatem wiedza praktyczna, co nie oznacza jednak, że można pominąć istotność tego, co nazwiemy wkładem o charakterze teoretyczno-badawczym.

Powszechnie uważa się, że najogólniej założeniami przygotowania pracy przejściowej jest:

  • organizowanie pracy studenta w ten sposób, aby nabył umiejętności metodycznych, analitycznych, a także był zdolny do systematycznej, konsekwentnej i cierpliwej pracy nad tekstem, nad literaturą, zwłaszcza w warunkach samodzielnych;.
  • zmobilizowanie studenta do nabycia zdolności potrzebnych dla konstytuowania treści naukowych, prawidłowego formułowania wniosków, jak też uczestniczenia w dyskusji;.
  • zdobycie właściwego doświadczenia, które ułatwi dalsze pisanie pracy: licencjackiej, czy magisterskiej.

Kluczowe zasady pisania prac przejściowych:


Przyjęło się, że temat, którym zajmuje się piszący, przy tworzeniu pracy przejściowej, powinien być dość mocno powiązany ze ścieżką kształcenia, na wybranym przez studenta kierunku. W związku z tym, jest on odgórnie narzucany przez prowadzącego proseminarium, albo wybierany przez studenta, po konsultacjach z prowadzącym.

Schemat realizacji pracy przejściowej:


Podobnie, jak w przypadku innych form pisemnych, także pisanie pracy przejściowej, odbywa się w oparciu o ustalone kryteria, parametry i elementy, które są niezbędne dla stworzenie właściwego dzieła. Zalicza się do nich:

  • strona tytułowa wraz z tematem;
  • spis treści;
  • wstęp, który zawiera krótkie omówienie tematyczne, cel jak i zakres pracy;
  • zasadnicza, główna i merytoryczna treść pracy, która jest zgodna z zakresem tematycznym;
  • podsumowanie wraz z wnioskami;
  • spis bibliografii, z podziałem na kategorie literatury (ciągła, czasopisma itp.);
  • spis załączników (tabel, rysunków, rycin itd.).

Jeśli chodzi o liczbę stron, jaka jest przewidziana dla pracy przejściowej, nie ma z góry ustalonego zakresu, ale przyjmuje się, że optymalna liczba stron to ta, wahająca się w granicach 15-30 stron maszynopisu znormalizowanego.

Złóż zamówienie