Regulamin

 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE


Poniższy Regulamin charakteryzuje zasady funkcjonowania oraz zasady korzystania z serwisu www.solidnepisanie.pl
Korzystanie z serwisu jest równoznaczne ze zgodą Użytkownika i Klienta na przestrzeganie zapisów Regulaminu. Przed przystąpieniem do korzystania z usług Serwisu każdy Użytkownik i Klient zobowiązany jest do zapoznania się z jego treścią.
Regulamin wchodzi w życie w chwili jego ogłoszenia. Dostępny jest na stronie www.solidnepisanie.pl/regulamin.html
Administrator serwisu zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu, nie informując o tym Użytkowników serwisu. Po opublikowaniu i wejściu w życiu nowego Regulaminu, Administrator serwisu zobowiązuje się do poinformowania o tym Użytkowników serwisu.


II. DEFINICJE


Dzieło – inaczej utwór, przedmiot umowy pomiędzy Zamawiającym a Przyjmującym zlecenie;

Klient – inaczej zwany Zamawiającym. Każda osoba fizyczna podejmująca współpracę z Przyjmującym zlecenie;

Przyjmujący zlecenie – właściciel serwisu, osoba, która na polecenie Zamawiającego przekazuje informacje Wykonującemu dzieło, celem przygotowania konkretnego dzieła, którą łączy z Wykonującym dzieło stosunek umowy o charakterze cywilnoprawnym. Jednocześnie – strona umowy, odpowiadająca za jej zawarcie, w formie ustnej, pisemnej lub dorozumianej. Strona pośrednicząca pomiędzy Klientem a Wykonującym zlecenie.

Serwis – strona www.solidnepisanie.pl

Umowa – umowa zawierana pomiędzy Przyjmującym zlecenie a Zamawiającym (Klientem), stanowiąca czynność prawną polegającą na zgodnym oświadczeniu woli przez strony, zawierana wprost lub w sposób dorozumiany w formie dowolnej: pisemnej, ustnej, dorozumianej;

Użytkownik – każda osoba, która wchodzi na stronę www.solidnepisanie.pl

Wykonujący dzieło – Autor, zwany inaczej Redaktorem. Podwykonawca Przyjmującego zlecenie, osoba odpowiedzialna za przygotowanie dzieła, stanowiącego przedmiot umowy, w myśl ustaleń pomiędzy Klientem (inaczej Zamawiającym) a Przyjmującym zlecenie.


III. KONTAKT Z SERWISEM


Kontakt z Przyjmującym zlecenie odbywa się za pośrednictwem poczty e-mail, formularza kontaktowego lub kontaktu telefonicznego. Podanie poszczególnych danych (w tym np. adresu e-mail, parametrów dotyczących zamawianego dziełą) nie jest wymagane, jest całkowicie dobrowolne, ale może okazać się niezbędne w celu przedstawienia oferty, a dalej realizacji umowy.


IV. PRZEDMIOT UMOWY


 1. Przedmiotem umowy pomiędzy Zamawiającym a Przyjmującym zlecenie jest wsparcie naukowe w zakresie przygotowywania autorskich, indywidualnych, wartościowych, merytorycznych tekstów (materiałów naukowych), dla dowolnego szczebla nauki, z dowolnej dziedziny nauki, na dowolne, wybrane przez Zamawiającego zagadnienie tematyczne. Przygotowywane teksty winny opierać się m.in. na: selekcji publikacji naukowych, z literatury przedmiotu i podmiotu, przeglądzie literatury, analizie krytycznej na wybrany temat, streszczaniu źródeł bibliograficznych, analizie stanu badań metodologicznych, przygotowywaniu poglądowych narzędzi itd. Ponadto mają charakter ukierunkowujący i stanowić mogą wyłącznie inspirację oraz pomoc w dalszej, samodzielnej pracy twórczej.

 2. Zamawiający przyjmuje do wiadomości, że Przyjmujący zlecenie, po przystąpieniu do umowy z Zamawiającym, i po ustaleniu podstawowych parametrów zamówienia, tj.: tematu zagadnienia (bądź jego obszaru), terminów wykonania oraz objętości dzieła, przekazuje wytyczne swojemu podwykonawcy (Wykonującemu dzieło), który to odtąd odpowiedzialny staje się za jego wykonanie oraz termin realizacji. Ustalenia dotyczące tematu, terminu i objętości uzgadniane są na drodze mailowej lub ewentualnie telefonicznej na początku współpracy.

 3. Za moment podjęcia współpracy oraz przystąpienia do umowy przez Przyjmującego zlecenie, nie uznaje się wysłania zapytania (na drodze wiadomości e-mail czy kontaktu telefonicznego) przez Zamawiającego, a przyjęcie przez Zamawiającego warunków (w tym zakresu, zasad) świadczenia usługi, wyrażonych w propozycji współpracy oraz zapisach niniejszego Regulaminu. Wykonanie przelewu przez Zamawiającego na rzecz Przyjmującego zlecenie uznaje się za równoznaczne z akceptacją treści propozycji współpracy, zapisów Regulaminu (w szczególności w zakresie warunków i zasad świadczenia usług na gruncie przestrzegania zapisów obowiązujących przepisów prawa oraz respektowania norm i zasad współżycia społecznego).


V. WYNAGRODZENIE


Za poszczególne etapy realizacji dzieła przysługuje wynagrodzenie (wysokość wynagrodzenia ustalana jest indywidualnie). Dla Zamawiających (w szczególności – powracających z kolejnym zamówieniem) przewidziane są rabaty. W przypadku niedochowania przez Zamawiającego terminu wpłaty za poszczególny etap dzieła, Przyjmujący zlecenie lub Wykonujący dzieło mają prawo odstąpić o dalszej umowy. Wynagrodzenie za wykonane części dzieła, lub zlecone do wykonania Wykonującemu dzieło nie podlega zwrotowi.


VI. WYKONANIE PRZEDMIOTU UMOWY


Do realizacji każdego etapu prac nad dziełem, Wykonujący dzieło, przystępuje po otrzymaniu informacji o uregulowaniu umówionej przez Zamawiającego należności. Przesłanie potwierdzenia wpłaty drogą e-mail / lub w formie MMSa, albo samo zaksięgowanie środków jest równoznaczne ze zleceniem Wykonującemu dzieło przystąpienia do realizacji nad konkretnym etapem. Terminy wpłat i realizacji ustalane są w sposób indywidualny.


VII. PRAWA I OBOWIĄZKI ZAMAWIAJĄCEGO


 1. Zamawiający ma prawo zawrzeć z Przyjmującym zlecenie pisemną umowę o dzieło. W celu jej zawarcia konieczne jest podanie danych (imię, nazwisko, adres zamieszkania, kod i miejscowość). Ci klienci, którzy nie chcą zawierać umowy pisemnej, zawierają z Przyjmującym zlecenie tak zwaną umowę dorozumianą (za wiążące dla obu stron umowy, uznaje się ustalenia począwszy od przedstawienia propozycji współpracy przez Przyjmującego zlecenie, oraz zapisy niniejszego Regulaminu).

 2. Zamawiający ma prawo zgłaszać swoje uwagi do dzieła, a Przyjmujący zlecenie uznać uwagi, o ile zgłaszane uwagi będą dotyczyć kwestii merytorycznych bądź językowych oraz zostaną zgłaszane wyłącznie w imieniu własnym Zamawiającego, pod rygorem nieważności umowy lub odstąpienia od niej. Na zgłaszanie uwag Zamawiający ma od 30 do 60 dni (w zależności od wyboru opcji, zawartej w propozycji współpracy, a wybranej przez Zamawiającego). Oznacza to także, że maksymalnie przez ten czas (nie dłużej) przechowujemy korespondencję z Państwem. Po upływie 30 (lub 60) dni i niezgłoszeniu uwag, zamówienie uznaje się za przyjęte, a współpraca zakończona.

 3. W każdej chwili trwania umowy, Zamawiający ma prawo skontaktować się z Wykonującym dzieło. Podobnie, Wykonujący dzieło ma w każdej chwili prawo skontaktować się z Zamawiającym, co ma szczególne uzasadnienie w przypadku sporów pomiędzy stronami.

 4. Zamawiający ma prawo prosić Wykonującego dzieło o udostępnienie mu wyników raportu podobieństwa z systemu Plagiat.pl. Raport wykonywany jest przez Wykonującego zlecenie i przesyłany do Zamawiającego. Koszt wykonania raportu ponosi serwis. Warunkiem uzyskania bezpłatnego raportu jest zgłoszenie prośby o jego wykonanie w ciągu 7 dni od dnia otrzymania całości dzieła. Raport wykonywany jest wyłącznie jednorazowo, dla całości dzieła. Nie wykonujemy bezpłatnie raportów cząstkowych.

 5. Przygotowanie kolejnych, nowych treści (stron lub większych fragmentów), niestanowiących wcześniejszego przedmiotu ustaleń wiąże się z uiszczeniem dodatkowej opłaty.

 6. 1. Przystępując do współpracy Zamawiający przyjmuje do wiadomości, że przygotowywane teksty naukowe, analizy krytyczne oraz pozostałe formy literackie i naukowe należy traktować jako naukowy lub literacki materiał pomocniczy, poglądowy, który to stanowić może inspirację i podstawę dla własnej, samodzielnej twórczości. Jednocześnie Zamawiający oświadcza, że korzystając z pomocy Wykonującego dzieło zobowiązuje się przestrzegać zapisów obowiązującego prawa, oraz że nie dopuści się naruszeń, w szczególności w zakresie obowiązującej ustawy o prawie autorskim i prawie pokrewnym, oraz art. 272 kk. Przyjmujący zlecenie nie wyraża zgody na wykorzystanie dzieła wbrew obowiązującym przepisom prawa.
  Usługi Przyjmującego zlecenie oraz Wykonującego dzieło należy traktować w kategoriach doradztwa edukacyjnego, ukierunkowującego Zamawiającego w ramach umówionego zagadnienia.


VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE


 1. Przystąpienie do współpracy Zamawiającego z Przyjmującym zlecenie oznacza akceptację regulaminu.

 2. W zakresie nieuregulowanych niniejszym Regulaminem przepisów prawa, zastosowanie mają przepisy nadrzędne.

 3. Treść Regulaminu wchodzi w życie z dniem jego ogłoszenia.


Zespół Serwisu Solidne Pisanie

Złóż zamówienie