Regulamin

 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE


Poniższy Regulamin charakteryzuje zasady funkcjonowania oraz zasady korzystania z serwisu www.solidnepisanie.pl
Korzystanie z serwisu jest równoznaczne ze zgodą Użytkownika i Klienta na przestrzeganie zapisów Regulaminu. Przed przystąpieniem do korzystania z usług Serwisu każdy Użytkownik i Klient zobowiązany jest do zapoznania się z jego treścią.
Regulamin wchodzi w życie w chwili jego ogłoszenia. Dostępny jest na stronie www.solidnepisanie.pl/regulamin.html
Administrator serwisu zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu, nie informując o tym Użytkowników serwisu. Po opublikowaniu i wejściu w życiu nowego Regulaminu, Administrator serwisu zobowiązuje się do poinformowania o tym Użytkowników serwisu.


II. DEFINICJE


Dzieło – inaczej utwór, przedmiot umowy pomiędzy Zamawiającym a Przyjmującym zlecenie;

Klient – inaczej zwany Zamawiającym. Każda osoba fizyczna podejmująca współpracę z Przyjmującym zlecenie;

Przyjmujący zlecenie – właściciel serwisu, osoba, która na polecenie Zamawiającego przekazuje informacje Wykonującemu dzieło, celem przygotowania konkretnego dzieła, którą łączy z Wykonującym dzieło stosunek umowy o charakterze cywilnoprawnym. Jednocześnie – strona umowy, odpowiadająca za jej zawarcie, w formie ustnej, pisemnej lub dorozumianej. Strona pośrednicząca pomiędzy Klientem a Wykonującym zlecenie.

Serwis – strona www.solidnepisanie.pl

Umowa – umowa zawierana pomiędzy Przyjmującym zlecenie a Zamawiającym (Klientem), stanowiąca czynność prawną polegającą na zgodnym oświadczeniu woli przez strony, zawierana wprost lub w sposób dorozumiany w formie dowolnej: pisemnej, ustnej, dorozumianej;

Użytkownik – każda osoba, która wchodzi na stronę www.solidnepisanie.pl

Wykonujący dzieło – zwany inaczej Redaktorem. Podwykonawca Przyjmującego zlecenie, osoba odpowiedzialna za przygotowanie dzieła, stanowiącego przedmiot umowy, w myśl ustaleń pomiędzy Klientem (inaczej Zamawiającym) a Przyjmującym zlecenie.


III. KONTAKT Z SERWISEM


Kontakt z Przyjmującym zlecenie odbywa się za pośrednictwem poczty e-mail, formularza kontaktowego lub kontaktu telefonicznego. Podanie poszczególnych danych (w tym np. adresu e-mail, parametrów dotyczących zamawianego dziełą) nie jest wymagane, jest całkowicie dobrowolne, ale może okazać się niezbędne w celu przedstawienia oferty, a dalej realizacji umowy.


IV. PRZEDMIOT UMOWY


  1. Przedmiotem umowy pomiędzy Zamawiającym (Klientem) a Przyjmującym zlecenie jest wsparcie naukowe w zakresie przygotowywania autorskich, indywidualnych, wartościowych, merytorycznych tekstów, dla dowolnego szczebla nauki, z dowolnej dziedziny nauki, na dowolne, wybrane przez Zamawiającego zagadnienie tematyczne. Przygotowywane teksty winny opierać się m.in. na: selekcji publikacji naukowych, z literatury przedmiotu i podmiotu, przeglądzie literatury, analizie krytycznej na wybrany temat, streszczaniu źródeł bibliograficznych, analizie stanu badań metodologicznych, przygotowywaniu poglądowych narzędzi itd. ponadto mają charakter ukierunkowujący i stanowić mają inspirację oraz pomoc w dalszej, samodzielnej pracy twórczej.

  2. Zamawiający przyjmuje do wiadomości, że Przyjmujący zlecenie po ustaleniu podstawowych parametrów zamówienia, tj.: tematu zagadnienia (bądź jego obszaru), terminów wykonania oraz objętości dzieła, przekazuje wytyczne podwykonawcy (Wykonujący dzieło, zwanego też Redaktorem), który to odtąd odpowiedzialny staje się za jego wykonanie oraz termin realizacji. Ustalenia dotyczące tematu, terminu i objętości ustalane są na drodze mailowej lub ewentualnie telefonicznej na początku współpracy.


V. WYNAGRODZENIE


Za poszczególne etapy realizacji dzieła przysługuje wynagrodzenie (wysokość wynagrodzenia ustalana jest indywidualnie). Dla stałych Klientów przewidziane są rabaty. W przypadku niedochowania przez Zamawiającego (Klienta) terminu wpłaty za poszczególny etap dzieła, Przyjmujący zlecenie lub Wykonujący dzieło mają prawo odstąpić o dalszej umowy. Wynagrodzenie za wykonane części dzieła, lub zlecone do wykonania Wykonującemu dzieło nie podlega zwrotowi.


VI. WYKONANIE PRZEDMIOTU UMOWY


Do realizacji każdego etapu prac nad dziełem, Wykonujący dzieło, przystępuje po otrzymaniu informacji o uregulowaniu umówionej przez Zamawiającego (Klienta) należności. Przesłanie potwierdzenia wpłaty drogą e-mail / lub w formie MMSa, albo samo zaksięgowanie środków jest równoznaczne ze zleceniem Wykonującemu dzieło przystąpienia do realizacji. Terminy wpłat i realizacji ustalane są w sposób indywidualny.


VII. PRAWA I OBOWIĄZKI ZAMAWIAJĄCEGO


  1. Zamawiający (Klient) ma prawo zgłaszać swoje uwagi do dzieła. Zgłaszane uwagi muszą dotyczyć kwestii merytorycznych bądź językowych oraz być zgłaszane wyłącznie w imieniu własnym Zamawiającego (Klienta), pod rygorem nieważności umowy. Na zgłaszanie uwag Zamawiający ma 60 dni. Oznacza to także, że maksymalnie przez ten czas (nie dłużej) przechowujemy korespondencję z Państwem, a Wykonujący dzieło przygotowane do Państwa zamówienia materiały. Po upływie 60 dni i niezgłoszeniu uwag, zamówienie uznaje się za przyjęte, a co za tym idzie, wszystkie związane z nim ustalenia, materiały, którymi dysponuje Wykonujący dzieło zostają przez niego/nią usunięte. My również nie mamy do nich dostępu.

  2. Zamawiający ma prawo prosić Wykonującego dzieło o udostępnienie mu wyników raportu podobieństwa z systemu Plagiat.pl. Koszt wykonania raportu ponosi serwis. Warunkiem uzyskania bezpłatnego raportu jest zgłoszenie prośby o jego wykonanie w ciągu 7 dni od daty otrzymania całości dzieła. Raport wykonywany jest wyłącznie jednorazowo, dla całości dzieła. Nie wykonujemy bezpłatnie raportów cząstkowych.

  3. Przygotowanie kolejnych, nowych treści (stron lub większych fragmentów), niestanowiących wcześniejszego przedmiotu ustaleń wiąże się z uiszczeniem dodatkowej opłaty.

  4. Przystępując do współpracy Zamawiający (Klient) przyjmuje do wiadomości, że przygotowywane teksty naukowe, analizy krytyczne oraz pozostałe formy literackie i naukowe należy traktować jako naukowy lub literacki materiał pomocniczy, poglądowy, który to stanowić może inspirację i podstawę dla własnej, samodzielnej twórczości. Jednocześnie Zamawiający (Klient) oświadcza, że korzystając z pomocy Wykonującego dzieło zobowiązuje się przestrzegać zapisów obowiązującego prawa, w tym ustawy o prawie autorskim i prawie pokrewnym, oraz art. 272 kk. Przyjmujący zlecenie nie wyraża zgody na wykorzystanie dzieła wbrew obowiązującym przepisom prawa.
    Usługi Przyjmującego zlecenie oraz Wykonującego dzieło należy traktować w kategoriach doradztwa edukacyjnego, ukierunkowującego Zamawiającego merytorycznie, językowo i stylistycznie w ramach umówionego zagadnienia.


VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE


  1. Przystąpienie do współpracy Zamawiającego z Przyjmującym zlecenie oznacza akceptację regulaminu.

  2. Treść Regulaminu wchodzi w życie z dniem jego ogłoszenia.


Zespół Serwisu Solidne PisanieZłóż zamówienie