POLITYKA PRYWATNOŚCI:

 

I. Postanowienia ogólne

 1. Niniejsza polityka prywatności serwisu www.solidnepisanie.pl ma charakter informacyjny, co oznacza że nie jest ona źródłem obowiązków dla Użytkowników czy Klientów serwisu.
 2. Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem serwisu www.solidnepisanie.pl jest Łukasz Leśniczak, wpisany do rejestru Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej, prowadzonego przez ministra właściwego do spraw gospodarki, z zarejestrowaną działalnością pod adresem w Poznaniu (60-341), ul. Marcelińska 75 lok. 34, identyfikujący się numerami NIP 782-201-27-19 oraz REGON 301496070. Adres poczty elektronicznej Serwisu: kontakt@solidnepisanie.pl, numer telefonu kontaktowego: +48 789-137-039.
 3. Dane osobowe Użytkowników i Klienta są przetwarzane zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady EU 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. oraz ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 Nr 144, poz. 1204 ze zm.).
 4. Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że zbierane przez niego dane są przetwarzane zgodnie z prawem; zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami; merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane.
 5. Wszelkie słowa, wyrażenia i definicje występujące w Polityce Prywatności należy rozumieć zgodnie z ich definicją zawartą w Regulaminie dostępnym na stronie www.solidnepisanie.pl/regulamin.html

II. Cel i zakres zbierania danych

 1. Cel oraz zakres zbierania danych osobowych sprowadza się do zawarcia i realizacji umowy pomiędzy Klientem a Przyjmującym zlecenie.
 2. Administrator może przetwarzać następujące dane osobowe Klientów korzystających z serwisu www.solidnepisanie.pl: adres e-mail, imię, numer telefonu (w przypadku zawarcia z Klientem umowy dorozumianej, poprzez wysłanie przez Klienta wiadomości e-mail za pośrednictwem formularza kontaktowego albo e-maila w sposób tradycyjny), oraz imię i nazwisko, adres zamieszkania (w przypadku wyrażenia przez Klienta woli przygotowania przez Przyjmującego zlecenie pisemnej umowy o charakterze cywilnoprawnej). W przypadku konieczności wystawienia faktury/rachunku w wypadku wyrażenia przez Klienta takiej woli, Administrator może dodatkowo przetwarzać nazwę firmy oraz numer identyfikacji podatkowej (NIP).
 3. Zgodnie z obowiązującym prawem Administrator może przekazywać dane Klientów wyłącznie podmiotom, organom, osobom trzecim, którym przekazanie danych niebędne jest w celu zrealizowania umowy zawartej z Klientem, albo wyjaśnienia ewentualnych roszczeń z niej wynikających, w zakresie i celach, które wynikają z przepisów prawa.
 4. Podanie danych osobowych, o których mowa w punkcie 2 może być niezbędne do zawarcia i realizacji umowy pomiędzy Klientem a Przyjmującym zlecenie.

III. Cookies i dane eksploatacyjne

 1. Pliki Cookies (ciasteczka) są to niewielkie informacje tekstowe w postaci plików tekstowych, wysyłane przez serwer i zapisywane po stronie osoby odwiedzającej stronę www.solidnepisanie.pl (np. na dysku twardym komputera, laptopa, czy też na karcie pamięci smartfona – w zależności z jakiego urządzenia korzysta odwiedzający serwis). Szczegółowe informacje dot. plików Cookies, a także historię ich powstania można znaleźć m.in. tutaj: https://pl.wikipedia.org/wiki/HTTP_cookie
 2. Administrator może przetwarzać dane zawarte w plikach Cookies podczas korzystania przez odwiedzających ze strony serwisu www.solidnepisanie.pl w następujących celach:
  a) dostosowania zawartości stron serwisu internetowego do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika serwisu internetowego i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb,
  b) tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości,
 3. Standardowo większość przeglądarek internetowych dostępnych na rynku domyślnie akceptuje zapisywanie plików Cookies. Każdy ma możliwość określenia warunków korzystania z plików Cookies za pomocą ustawień własnej przeglądarki internetowej. Oznacza to, że można np. częściowo ograniczyć (np. czasowo) lub całkowicie wyłączyć możliwość zapisywania plików Cookies.
 4. Ustawienia przeglądarki internetowej w zakresie plików Cookies są istotne z punktu widzenia zgody na korzystanie z plików Cookies przez serwis www.solidnepisanie.pl – zgodnie z przepisami taka zgoda może być również wyrażona poprzez ustawienia przeglądarki internetowej. W braku wyrażenia takiej zgody należy odpowiednio zmienić ustawienia przeglądarki internetowej w zakresie plików Cookies.

IV. Podstawa przetwarzania danych

 1. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, chociaż niepodanie potrzebnych danych, takich jak adres e-mail (w przypadku umowy dorozumianej) czy pozostałych danych (w przypadku konieczności sporządzenia umowy pisemnej) niezbędnych do zawarcia i realizacji umowy skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy.
 2. Podstawą przetwarzania danych osobowych Usługobiorcy lub Klienta jest konieczność realizacji umowy, której jest stroną lub podjęcia na jego żądanie działań przed jej zawarciem.

V. Prawo kontroli, dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania

 1. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.
 2. Każdej osobie przysługuje prawo do kontroli przetwarzania danych, które jej dotyczą, a zwłaszcza prawo do: żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.

VI. Postanowienia końcowe

 1. Polityka prywatności dotyczy wyłącznie serwisu www.solidnepisanie.pl

Złóż zamówienie