Czym są błędy językowe i błędy merytoryczne?

 

Błędy językowe i błędy merytoryczne, które budzą sprzeciw i dezaprobatę mogą przytrafić się każdemu Autorowi. Najważniejsze to ich wychwycenie, rozpoznanie i wyeliminowanie. Kluczowe jednak staje się dokładne sprecyzowanie, co należy rozumieć przez „błąd językowy” i „błąd merytoryczny”, a co za tym idzie, co oznacza zgłaszanie „uwagi językowej” czy „uwagi merytorycznej”.

Pomocna w tym względzie będzie przede wszystkim pozycja autorstwa A. Markowskiego, zatytułowana „Nowy słownik poprawnej polszczyzny”. Utwór ten wskazuje na klasyfikację błędów gramatycznych (w tym: fleksyjnych i składniowych), błędów leksykalnych (w tym: słownikowych, frazeologicznych i słowotwórczych), błędów stylistycznych i właśnie błędów merytorycznych. Wszystkie one natomiast należą do rodziny błędów językowych.

O ile klasyfikacja błędów gramatycznych, leksykalnych czy stylistycznych wydaje się łatwiejsza do rozstrzygnięcia, a co za tym idzie, ich identyfikacja jest łatwa (np. zła odmiana wyrazów, stosowanie złego rodzaju przy rzeczownikach, niewłaściwe stopniowanie, niewłaściwe formy czasownikowe, używanie przyimków w znaczeniu niewłaściwym dla danego użycia, zły szyk zdania, powtarzanie struktur składniowych, niewłaściwe i niezrozumiałe dla prawidłowego znaczenia użycie wyrazów, zły dobór wyrazów bliskoznacznych, stosowanie pleonazmów, stosowanie tautologii, stosowanie skrótów myślowych, zubożenie językowe, powtórzenia itp.), o tyle klasyfikacja błędów merytorycznych (a raczej ustalenie czym błąd merytoryczny jest, a idąc dalej, sformułowanie merytorycznej uwagi do tekstu) sprawa wielu czytającym, znacznie więcej problemów.

Błędem merytorycznym nazwiemy taki błąd, który będzie miał charakter rzeczowy lub logiczny. I tak, błędy rzeczowe to takie, które obejmują sam zakres treściowy (niezrozumienie sedna faktów, wydarzeń, zjawisk, a także związków czy wreszcie zależności między nimi; niewłaściwe definiowanie i formułowanie pojęć, terminów, definicji, dat, nazwisk; zniekształcanie cytatów). Błędy logiczne to nic innego jak błędy w myśleniu.wróć do bloga

Złóż zamówienie